Üzleti és panaszfeltételek

Kategóriák
 
 
 
 

Üzleti és panaszfeltételek

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www.farmasi.sk.

1.2. Majiteľ obchodu je:

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA, s.r.o. 
Stará Vajnorská 147 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04  
Slovensko
IČO: 51139791

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy 

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 5 pracovných dní od dňa pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

3.2. Ceny tovaru uvádzané na stránkach nezahŕňajú dopravné náklady a náklady na platbu dobierkou, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

      3.3.1. GLS kuriérom – tovar bude odoslaný prostredníctvom spoločnosti General Logistics Systems.

      3.3.2. Osobným odberom – kupujúci si bude môcť tovar vyzdvihnúť v priestoroch: Stará Vajorská 17, 831 04 Bratislava

3.4. Ceny za doručenie tovaru sa líšia v závislosti od výšky objednávky po odrátaní zľavy ( pri platbe bonusovými bodmi sa tieto nerátajú do sumy objednávky, berie sa koncová suma na zaplatenie ). Cena prepravy je:

- pri objednávke do 50,- € - 3,- €

- pri objednávke do 80,- € - 2,- €

- pri objednávke nad 80,- €prepravné nie je účtované

Cena za platbu na dobierku je vždy 1,- €

4. Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

       4.1.1. Na dobierku – platbu uskutoční kupujúci pri dodaní tovaru priamo kuriérovi

       4.1.2. Priama platba – platbu uskutoční kupujúci pri prevzatí tovaru osobným odberom 

      4.1.3. Platba na účet – platbu uskutoční kupujúci po urobení objednávky, kde mu po potvrdení objednávky prídu podklady k platbe. V tomto prípade je tovar odoslaný až po pripísaní úhrady na náš účet.

5. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

        5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky, alebo emailom stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej odoslania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 30% z celkovej ceny tovaru.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

        5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

        5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka refundovaná v lehote 5 pracovných dní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar s dokladom o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Reklamácia

7.1. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

       7.1.1.Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu :Stará Vajorská 17, 831 04 Bratislava, balíkom ,nie na dobierku. Do balíka vloží tovar, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia musí obsahovať aj dôvod pre vrátenie tovaru.

7.2. Nežiaduce a vedľajšie účinky kozmetických výrobkov FARMASI nie sú dôvodom na reklamáciu.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

8.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió